Privacy

Privacy-reglement Praktijk Gijs Anker

Praktijk Gijs Anker hanteert een privacy-regeling voor het omgaan met uw persoons- en zorggegevens. Deze voldoet aan de eisen zoals die gesteld worden door de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij kiezen ervoor om deze verordening in begrijpelijke taal aan u duidelijk te maken. Voor de volledige verordening zoals die geldt sinds 24 mei 2016 verwijzen wij u naar deze link.

1. Uw persoons- en zorggegevens

Praktijk Gijs Anker maakt gebruik van persoonsgegevens en van zorggegevens van iedereen die in de Praktijk Gijs Anker een behandeling wil ondergaan.

Persoonsgegevens = elk gegeven dat betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare, natuurlijke persoon, ook wel ‘betrokkene’ genoemd.

Zorggegevens = persoonsgegevens die direct betrekking hebben op de geestelijke of lichamelijke gesteldheid van een betrokkene. Deze gegevens zijn verzameld door uw arts in het kader van de uitoefening van zijn vak.

Uw behandelend arts heeft inzicht in uw persoonsgegevens en uw zorggegevens, zoals u die aan ons heeft doorgegeven. Ze zijn van essentieel belang voor de arts om zijn vak op een juiste manier uit te oefenen. Persoonsgegevens die relevant zijn voor een juiste administratieve verwerking zijn ook toegankelijk voor administratief personeel. Vanzelfsprekend bent u niet verplicht om uw gegevens met ons te delen. Echter, voor uw eigen veiligheid kan de Praktijk Gijs Anker dan niet tot behandeling overgaan.

Alle persoons- en zorggegevens zijn vertrouwelijk en kunnen alleen verkregen, verwerkt en gedeeld worden met uw toestemming. Eenmaal gegeven kunt u uw toestemming op elk gewenst moment  weer intrekken. Iedereen die bij of voor de Praktijk Gijs Anker werkzaam is,  is verplicht om een geheimhoudingsverklaring te tekenen en na te leven.

Praktijk Gijs Anker heeft geen enkele intentie om uw gegevens met derden te delen, tenzij op  uitdrukkelijk verzoek van uzelf. Bijvoorbeeld omdat u uw gegevens wilt delen met uw huisarts, een ziekenhuis of anderszins. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij onze administratie. Levensbedreigende situaties zijn hierop een uitzondering.

2. Opslag van uw zorg- en persoonsgegevens

Praktijk Gijs Anker maakt gebruik van een externe bewerker voor digitale opslag van uw zorg- en persoonsgegevens. Dit gebeurt via een online medische database genaamd Clinic Minds. Het programma maakt gebruik van een ISO27001 gecertificeerd hosting bedrijf en garandeert een veilige verwerking van uw data. Clinic Minds biedt de mogelijkheid om in te loggen via 2-factor authentificatie. Praktijk Gijs Anker maakt hier gebruik van.

3. Uw rechten

Om controle te kunnen uitoefenen beschikt u als betrokkene over een aantal rechten. Hoewel deze rechten aan voorwaarden zijn verbonden komen ze globaal neer op het volgende:

1. Het recht op inzage en afschrift. Dat wil zeggen dat u ten allen tijde mag vragen om uw gegevens in te zien of mag vragen naar een afschrift hiervan. Hiervoor kunt u verzoek bij administratie van de Praktijk Gijs Anker indienen. De Kliniek zal zich dan z.s.m over het verzoek buigen en erop reageren.

2. Het recht om te wijzigen. Wanneer gegevens feitelijk onjuist zijn, niet volledig zijn of niet ter zake doen heeft u recht om uw gegevens te wijzigen, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u verzoek bij administratie van de Praktijk Gijs Anker indienen. De kliniek zal zich dan z.s.m over het verzoek buigen en erop reageren.

3. Het recht op vergetelheid. Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is de Praktijk Gijs Anker verplicht om uw medische gegevens tot minimaal 15 jaar na behandeldatum te bewaren. Na deze termijn kunnen wij uw gegevens op uw verzoek verwijderen en laten vernietigen.

4. Het recht op data-portabiliteit. Oftewel het recht om persoonsgegevens over te dragen. Indien u uw gegevens over wilt dragen aan andere partijen dan kunt u daartoe een verzoek indienen bij de administratie van de Praktijk Gijs Anker. De kliniek zal zich dan z.s.m. over het verzoek buigen en erop reageren.

4. Onze klachtenprocedure

Klachten of ontevredenheid van welke aard ook lossen wij het liefst op in een open, persoonlijk gesprek tussen u en uw behandeld arts of de administratie. Lukt het niet om er samen uit te komen, dan kan er een onafhankelijke klachtenfunctionaris ingeschakeld worden. De praktijk Gijs Anker is hiervoor aangesloten bij DOKh. Een uitgebreide beschrijving van deze procedure is te vinden op onze website.

5. Contact

Praktijk Gijs Anker

Cornelis Krusemanstraat 21-hs, 1075 NC Amsterdam

020-412 58 42 of 06-2890 9733

info@gijsanker.nl