Veiligheid, kwaliteit en privacy

"Kijk uit. Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken. Een geslaagde ingreep begint bij een geschikte arts".

Veiligheid en de grootst mogelijke expertise staan bij de klinieken van drs. Anker hoog in het vaandel. Gijs Anker werkt daarom alleen met veilige, afbreekbare materialen die zowel het CE-keurmerk als het FDA-keurmerk dragen. Daarnaast werkt hij volgens de strengste veiligheids-

normen zodat de kans op een complicaties tot een minimum beperkt blijft.

Drs. Gijs Anker werkt conform de Nederlandse wetgeving die geldt voor privéklinieken en zelfstandige behandelcentra en voldoet aan de kwaliteitswet zorginstellingen.
Hieronder volgt een korte opsomming van deze wetten.

Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg

De wet BIG stelt regels aan de beroepsuitoefening en heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de cliënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Deze wet regelt een aantal rechten en plichten van de cliënt en de arts. Het recht op informatie over de behandeling is een van de meest belangrijke. Drs. Gijs Anker is verplicht om u te informeren over de aard van een behandeling, de in acht te nemen leefregels na de behandeling, over de mogelijke risico's, de alternatieven en de te verwachten resultaten. Verder staan in deze wet onder andere beschreven het recht op inzage in het medisch dossier, de vereiste toestemming voor de behandeling en het recht op privacy en geheimhouding.

De Wet kwaliteit, klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

De wet Kwaliteit, klachten en Geschillen Zorg is van kracht sinds 1 januari 2016. De wet ziet erop toe dat iedereen goede zorg krijgt en legt wettelijk vast wat hij precies inhoudt. Ook staat er in de wet wat er moet gebeuren wanneer er klachten bestaan over de verleende zorg.

Klachtenprocedure

Onze klachtenprocedure is gebaseerd op de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Gezondheidszorg (WKKGZ). Dat wil zeggen dat wij "openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen" nastreven en open staan voor verbetering.

Eventuele klachten lossen wij het liefst samen op in een gesprek. Dit gesprek kunt u aanvragen via onze administratie. Wij zullen dan zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken reageren op uw aanvraag en een afspraak met u maken.

Indien u geen prijs stelt op een persoonlijk gesprek of wanneer een gesprek niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kan er een onafhankelijke klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. Onze praktijk is hiervoor aangesloten bij  DOKh, een erkende klachten-en geschillen-instantie voor artsenzorg. Deze procedure zal meer tijd in beslag nemen. Op de website van DOKh kunt lezen welke stappen u kunt volgen.

www.dokh.nl/geschillen-en-klachtenregeling/patient

Privacy regeling praktijk Gijs Anker

Praktijk Gijs Anker hanteert een privacy-regeling voor het omgaan met uw persoons- en zorggegevens. Deze voldoet aan de eisen zoals die gesteld worden door de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij kiezen ervoor om deze verordening in begrijpelijke taal aan u duidelijk te maken. Voor de volledige verordening zoals die geldt sinds 24 mei 2016 verwijzen wij u naar deze link.

1. Uw persoons- en zorggegevens

Praktijk Gijs Anker maakt gebruik van persoonsgegevens en van zorggegevens van iedereen  die in de Kruseman Kliniek een behandeling wil ondergaan. 

Persoonsgegevens = elk gegeven dat betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare, natuurlijke persoon, ook wel ‘betrokkene’ genoemd.

Zorggegevens = persoonsgegevens die direct betrekking hebben op de geestelijke of lichamelijke gesteldheid van een betrokkene. Deze gegevens zijn verzameld door uw arts in het kader van de uitoefening van zijn vak.

Uw behandelend arts heeft inzicht in uw persoonsgegevens en uw zorggegevens, zoals u die aan ons heeft doorgegeven. Ze zijn van essentieel belang voor de arts om zijn vak op een juiste manier uit te oefenen. Persoonsgegevens die relevant zijn voor een juiste administratieve verwerking zijn ook toegankelijk voor administratief personeel. Vanzelfsprekend bent u niet verplicht om uw gegevens met ons te delen. Echter, voor uw eigen veiligheid kan de praktijk Gijs Anker dan niet tot behandeling overgaan.

Alle persoons- en zorggegevens zijn vertrouwelijk en kunnen alleen verkregen, verwerkt en gedeeld worden met uw toestemming. Eenmaal gegeven kunt u uw toestemming op elk gewenst moment  weer intrekken. Iedereen die bij of voor de praktijk Gijs Anker werkzaam is,  is verplicht om een geheimhoudingsverklaring te tekenen en na te leven.

Niet-medische persoonsgegevens gebruiken we om met u te communiceren over uw behandeling en de administratieve afwerking daarvan, voor het versturen van afspraak-bevestigingen, -herinneringen, -verplaatsingen en -annuleringen en voor eventuele analyses van ons bedrijf.

Praktijk Gijs Anker heeft geen enkele intentie om uw gegevens met derden te delen, tenzij op  uitdrukkelijk verzoek van uzelf. Bijvoorbeeld omdat u uw gegevens wilt delen met uw huisarts, een ziekenhuis of anderszins. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij onze administratie. Levensbedreigende situaties zijn hierop een uitzondering.

2. Opslag van uw zorg- en persoonsgegevens

Praktijk Gijs Anker maakt gebruik van een externe bewerker voor digitale opslag van uw zorg- en persoonsgegevens. Dit gebeurt via een online medische database genaamd Clinic Minds. Het programma maakt gebruik van een ISO27001 gecertificeerd hosting bedrijf en garandeert een veilige verwerking van uw data. Clinic Minds biedt de mogelijkheid om in te loggen via 2-factor authentificatie. Praktijk Gijs Anker maakt hier vanaf 25-3-2018 gebruik van.

3. Uw rechten

Om controle te kunnen uitoefenen beschikt u als betrokkene over een aantal rechten. Hoewel deze rechten aan voorwaarden zijn verbonden komen ze globaal neer op het volgende:

1. Het recht op inzage en afschrift. Dat wil zeggen dat u ten allen tijde mag vragen om uw gegevens in te zien of mag vragen naar een afschrift hiervan. Hiervoor kunt u een verzoek bij de administratie indienen. De praktijk zal zich dan z.s.m over het verzoek buigen en erop reageren.

2. Het recht om te wijzigen. Wanneer gegevens feitelijk onjuist zijn, niet volledig zijn of niet ter zake doen heeft u recht om uw gegevens te wijzigen, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u een verzoek bij de administratie van de praktijk indienen. De praktijk zal zich dan z.s.m over het verzoek buigen en erop reageren.

3. Het recht op vergetelheid. Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is de praktijk Gijs Anker verplicht om uw medische gegevens tot minimaal 15 jaar na behandeldatum te bewaren. Na deze termijn kunnen wij uw gegevens op uw verzoek verwijderen en laten vernietigen. Ook mogen wij niet zomaar alle administratieve of juridische gegevens verwijderen. Data die bewaard moeten blijven kunnen wij echter wel archiveren, waardoor de gegevens beschikbaar blijven, maar niet meer zichtbaar zijn.

4. Het recht op data-portabiliteit. Oftewel het recht om persoonsgegevens over te dragen. Indien u uw gegevens over wilt dragen aan andere partijen dan kunt u daartoe een verzoek indienen bij de administratie van de praktijk. De praktijk zal zich dan z.s.m. over het verzoek buigen en erop reageren.