Veiligheid en kwaliteit

Veiligheid en de grootst mogelijke expertise staan bij de klinieken van drs. Anker hoog in het vaandel. Gijs Anker werkt daarom alleen met veilige, afbreekbare materialen die zowel het CE-keurmerk als het FDA-keurmerk dragen. Daarnaast werkt hij volgens de strengste veiligheids-
normen zodat de kans op een complicaties tot een minimum beperkt blijft.

Drs. Gijs Anker werkt conform de Nederlandse wetgeving die geldt voor privéklinieken en zelfstandige behandelcentra en voldoet aan de kwaliteitswet zorginstellingen.
Hieronder volgt een korte opsomming van deze wetten.

Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg

De wet BIG stelt regels aan de beroepsuitoefening en heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de cliënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Deze wet regelt een aantal rechten en plichten van de cliënt en de arts. Het recht op informatie over de behandeling is een van de meest belangrijke. Drs. Gijs Anker is verplicht om u te informeren over de aard van een behandeling, de in acht te nemen leefregels na de behandeling, over de mogelijke risico's, de alternatieven en de te verwachten resultaten. Verder staan in deze wet onder andere beschreven het recht op inzage in het medisch dossier, de vereiste toestemming voor de behandeling en het recht op privacy en geheimhouding.

Kwaliteitswet Zorginstellingen

Deze wet verplicht privéklinieken om systematisch en structurele aandacht te hebben voor kwaliteit. Het beleid van een kliniek moet erop gericht zijn om verantwoorde zorg te leveren. Hieronder wordt verstaan dat de zorg doeltreffend en doelmatig moet zijn, cliëntgericht en afgestemd op uw reële behoeften.

Klachtenprocedure Krusemankliniek

De Kruseman Kliniek staat volledig achter de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Gezondheidszorg (WKKGZ) die sinds 1 januari 2016 van kracht is. Dat wil zeggen dat wij "openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen" nastreven en ervan willen leren. Persoonlijk contact met de cliënt is belangrijk in onze kliniek. Daarom lossen wij eventuele klachten het liefst samen op in een open gesprek. Altijd zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken na het aanvragen hiervan. U kunt hiervoor contact opnemen met de kliniek.

Indien u geen prijs stelt op een persoonlijk gesprek of wanneer een gesprek niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kan er een onafhankelijke klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. De Kruseman Kliniek is hiervoor aangesloten bij  DOKh, een erkende geschillen-instantie voor artsenzorg. Deze procedure zal meer tijd in beslag nemen. Hier kunt u lezen welke stappen u samen met Dokh kunt volgen.